عن الحيوانات

كيفية تسمية فتى الهامستر

Pin
Send
Share
Send


bVTEL ، bVTYLPU ، bVH ، bChBZHPO ، bCHEMSh ، bChZHUF ، bZBF ، bZBFYU ، bDBN ، bDELU ، bDPMSHZH ، bBT ، bKEL ، bKL ، BKU ، BLEMB ، BMBBBMBM bmshVETF ، bmshzh ، bNYZP ، bozem ، baudy ، bodtyib ، bofbteu ، bofpoyp ، boptp ، brpmp ، brtms ، btpbbk ، btf ، btbbt btbht bt bZhPOS.

في

VBVYMPO ، VBVM ، VBZUMY ، VBZET ، VBDDY ، VBKF ، VBL ، VBLU ، VBLUFET ، VBMVEU ، VBMKH ، VBNVBYBUS ، VBN ، VBF ، VBUSBLE ، VBUSBLE DTsBK ، VEKV ، VELBT ، VELYN ، VEODET ، VEOY DTSY ، VEOOY ، VEOS ، VETOBOD ، VEUFET ، VEFNEO ، VYEOOSHCHK ، VY-DTsP ، VYVP ، VYZPO ، VYULP vMYUFET ، vMYFG ، vMKhN ، vml ، vml dTsel ، vpvy ، vpmfkho ، vpoz ، vpod ، vpoyl ، vpoyzhbgyk ، vpoy ، vpos ، vpnb ، vptshlb ، vtomte ، open VH ، VHVB ، VHVMIL ، VHV ، VHTIM LB ، HCUFET ، HCFC.

chBChYMPO، chBKMEK، chBLP، chBMDE، chBMDEO، chBMEOFYOP، chBMM، chBMMYU، chBMNPOF، chBMShDP، chBNRHO، ASALs chBO، chBODBM، chBOYMYO، chBTDEO، chBTEO، chBTMPL، chBUS، chBFUPO، chEVUFET، chEZBU، chEHChYK، chEMMYOZFPO، chEMShDPTZh، chEOYBNYO ، chEOYL، chEOS، chETYYLP، chEUFPO، chTsYL، chYZZY، chYZMYChSchK، chYM، chYLFpT، chYMMY، chYMMYBN، chYMShVHTO، chYOOY، chYOUEOF، chYOUFPO، chYOFYL، chYURET، chYFBU، chMBD، chPMShFET، chHDY، chHDH، chHLY، chMMBU.

zBVTYEMSh، zBChTAYB، zBKDBNBL، zBMEMYK، zBNMEF، zBOTsYL، zBTYL، zBTUPO، zBTZhYMD، Zenny مكان، zEODBMShZh، zEOTY، zEPTZ، zEREFFP، zETB، zETBMShD، zETY، zETLHMEU، zETNBO، zYZBOF، zYDEPO، zYMMY، zYOOEU، zYRETYPO، zYRUPO، zMPChET، zMAL، zPVY، zPChBTD، zPZY، zPDYCh، zPMYBZh، zPOP، zPYB، zTBHZhF، zTEK، zTENMYO، zTEFULY، zTYZhZhYO، zTYMY، zTY، zHChET، zHUFP، zHYuYuY.

ديسيبل ، DBCHID ، DBLL ، DBMY ، DBMMBU ، DBNVEM ، DBNRMYOZ ، DBOYEMS ، DBOIL ، DBYT ، DECM ، DECCH ، DENPO ، DECODE ، DBC ، DCBZMLC ، dTsETTY، dTsEUFET، dTsEZhETUPO، dTsYN، dTsYO، dTsYOP، dTsYRETU، dTsYRRY، الشلل الدماغي، dTsPOOY، dTsPY، dTsHO، dTsHOYPT، dTsHTEMSh، dTsHU، dYZZET، dYEMSh، DYL، dYPOYU، dYPT، dYTFY، dPMZPIChPUF، dPNYOYL، dPNYOP، DPO ، dPTYU، dTBKChET، dTBYuHO، dTEZUFET، dTYN، dTYZhZhET، dTPOS، dTSchIMAO، dHZMBU، dHOLBO، DHP، dSchNPL، دقل.

ehmbf ، ehtyl ، ezetsh ، ezayt ، etsyn ، etsy ، etsyo ، etsp ، etspoy ، ekchet ، ekl ، ekm ، eko ، ekstp ، ekibo ، elbrety ، emebt ، emety ، eht ، eht ، eht eTuy ، euBhM ، euFYO ، eFETEyM ، eB

cbZEF ، cbk ، cbkd ، cbkubo ، cbl ، tsbmkhu ، cbo ، tsbo-rshet ، tsbtc ، tsmsko ، tsf ، tsuyuyl ، tsjoemav ، tsmeg ، tstyl ، tsptTsTltTsTlt تسخبت ، تسخيد ، تسخميل.

BDBY، BDYTB، BKZBT، BKZBYu، BKU، BKF، BL، BMYHU، BOYVBT، BOHDB، ChEDOSchK، ED، EZhYT، YZ-BZ، YZZhTYD، YDBO، YOPChYK، YRRET، YRRP، PNVY، PTP، PTTP، HMH، HN، AULYOD.

YCHBT ، yZM ، yDBMSHZP ، yDPM ، yMShF ، yML ، yNPMSh ، yOZP ، iODI ، iODYZP ، iODHU ، yOUBK ، yOYZP ، yOIFP ، yPZBO ، yTCHYO ، yUFPO ، kPIP kPIP

LBVBYUPL ، LBDM ، LBK ، LBKDEO ، LBKTP ، LBRY ، LBRYBFBO ، LBRSTY ، LBTBOFPU ، LBTEO ، LBTM ، LBTNPO ، LBUFFT ، LECHOEFYO ، LYELEEL ، LYELEEL lMEP، lMERB، lMERFPNBO، lMYCHMYOD، lMYOF، lMYOFPO، lMYULP، lMPD، lMPK، lMPODBL، lMPRUIL، lOPPRYL، LOHF، lPVY، lPCh، lPPLP، lPPLP lPTFE، lPUFS، lPFYL، lPZhE، lPGB، lTBRYuBFSchK، lTBUBChYuYL، lTEChEDLP، lTYU، lTYUFBM، lTYUFPZhET، lTPL، lTPIB، lTPY، lTHZMYL، lTSchUYL، lTSchUPIChPUF، lTSchUSh، lTAU، lTAYPO، lUYUFP، lHVVY، lHVYL، lHVTYL، lHDEUOYL، ل HDTSCHSCHK ، lKhShLB ، lKhShNB ، khShNYu ، lKhS ، lKhRET ، lKhREG ، lKHRIDPO ، khKhUShlB ، lKhFY ، IODY.

мЈМЕЙЛ، мБЧТ، мБЗП، мБЛЫП، мБРУПОФЕМШ، мБРУЙЙЛ، мБЩЫПОПЛ، мБТТЫ، мБТУ، мБФЫЛ، мБХТЕОУ، МЕПФЕ، МЕЕЕЕП، МЕЙУМЕЕ MYNPO ، MYOZ ، MYOL ، MYHOKHU ، MYOZHPTD ، MYTPK ، MYUFET ، MPVP ، MPYU ، MPKU ، MPOZ ، MPTEOG ، MPHTY ، MKHY ، MKHLUPT ، MKHOSCHCHK ، MAVYNYUL ، MAIL ، MALE

nEDPL، nBVM، nBZChBK، nBDYLEO، nBKLY، nBKFY، nBLBTPO، nBLU، nBLUY، nBLUYNYMYSO، nBMЈL، nBMDET، nBMSchY، nBOZP، nBOZhTED، nBTChYO، nBTEOZ، nBTYHU، nBTL، nBTLY، nBTNEMBD، nBTOY، nBTU، nBTUYL، nBTFY، nBTFYO، nBTFYOY، nBTFSchO، nBTGERBO، nBTYEMMP، nBUYL، nBUSOS، nBFChEK، nBFYBU، nBFTPULYO، nBHU، nBZhYO، nEOY، nETZhY، nEFEPT، nYZEMSh، nYLLY، nYLP، nYOOEK، nYOF، nYOShLB، nYUFET، nYH، nYZhPDYK، nYIBEMSh، nYIEK، nYYB، nYYEMSh، nPKP، NPL، nPOBI، nPOUFT، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، nPTYBTFY، nPTTYU، nPTHNPFFP، nPTZhEK، nPTZhEHU، nPUS، أمن الغذائي، nHTYMSh، nHTYL، nHUFBZhB، nSchYB، nSchYHUFTYL، nDDY، nDYUPO، NODY، nOUPO.

oBKDEOSchY، obkleyte، oBKU، oBRBU، oBRPMEPO، oBFNED، OBZH-OBZH، oBZhBOS، oEYUFPChSchK، oEMM، oENP، الجنرال، oEPO، oERRET، oERFHO، oEUFET، oEFMEU، oYLLY، oYLLP، oYLPDEN، oYLUPO، oYNV، oYODS، oYZh، OPZBUFSCHCHK ، OPK ، OPTIL ، UPUFBTDBNKHU ، OPUZHET ، OD ، ONP.

pVETPO ، pVMBULP ، pVUIDYBO ، pZTSChPL ، pDEO ، pn ، pLPTPL ، pMCHET ، pMME-MHLPE ، pnB ، pnBT ، pnE ، POYU ، ppPhP ،

rBVMP، rBKRYOZ، DCL، rBLYYPO، rBNRLYO، rBOL، rBOFBZTAMSh، rBRHBU، rPTZhYTYK، rBULBMSh، rBULHBMSh، rBFTYL، rBFTPOFBY، rezboy، REL، rEOEMMY، RERE، rERETPOY، rERRET، rETUEK، rETUY، rETUYChBMSh، rETYuYL، rEUFET، المرجع. Refet، rEFTPChYYu، rEFYuET، rYBOYUF، rYP، rYLBYuH، rYLChYL، rYLUEMSh، rYOZ، ريولايت، rYOFP، RYR، rYRYO، rYTBF، rYTU، rMBChBDPT، rPLENPO، rPLET، rPLY، rPMHO، rPMPUBFYL، rPMHOPYuOYL، rPMAU، rPOZP، rPOYuYL، rPFET ، rPFBRSCHU ، rTYBTL ، rTYOG ، rTIPIPT ، rTSOYL ، ruYIP ، rKhDIOZ ، rKHBO ، rKhRU ، rKHZHIL ، rKHIMIL ، rKHYIL ، rKHYPL ، rSHLL.

tBDBT، tBDPUFOSchK، tBVPKOYL، tBKChY، tBKNPOD، tBMShZh، tBNEU، tBNPO، tBNYFBKO، tBULBMSh، tBFBFHK، tBFYZBO، tBHMSh، tBZhBMSh، tBZhYL، tEZY، tEDZhPTD، tEKODTsET، الجسم، tENVP، tEODTsET، TYL، tYLLY، tYMEK، tYNNET، TYUBTD و TYUY و TPVETF و TPVYO و TPDETS و TPDOI و TPLY و TPLP و TPLU و TPLUEK و TPLY و TPLZHPT و TPMDEO و TPNB و TPNEP و TPO و THOUGH.

USNB ، UBKNPO ، UBMEN ، UBNHMSH ، UBBOBOB ، UBYBUSHTOSK ، UBYU ، UHEBUFSHO ، UEBU ، UYMPUS ، UENBUL ، UYUSLE ، UYUSLE uLBTBNHY، uLYRET، uLYFM، uLTYR، uLTYZhZhY، uLHFET، uMEKF، uNEMSchK، uNPLY، UNY، uOBR، uOETsOSchK، uOETsPL، uOYLETU، uOYZh، uOHR، uOHRY، uPMOEYuOSchK، uPKET، uPOBT، uPOYL، uRBKL، uRBOYuYMMY، uRBTLY، uREKD، Ureke، uREOLY، uRYLY، uRYOLY، uRYTYF، uRPF، uRTBKF، uRHFOYL، uFBT، uFBUYL، uFEOMY، عوفر، uFERB، uFERBYLB، uFERMET، uFYChEO، uFYNNY، uFYNRMY، uFYOZ، uFYYu، uFTBKR، uFTTsYL، uFHD، جسم غامض، UVA uFABTF ، اه FMCHCHSCHK ، UHNLYO ، UYUBUFMYCHYUIL ، UNNY ، UODODCHYU ، UODYOD.

FЈNB ، FBKZET ، FBKUPO ، FBLP ، FBNR ، FBJZHY ، FCHYLU ، FCHYOLMY ، FCHYUF ، FYODETYPO ، FEP ، FEFYU ، FYST ، FYNL ، FYN ، FYF ، FYFLE FPD ، FPKP ، FPMUFSL ، FPN ، FPNNY ، FPNUPO ، FPOYOP ، FPRUYL ، FPFPYLB ، FPFY ، FPZHF ، FPYB ، FTECHYU ، FTKU ، FTER ، FTYF ، FTPBY ، FTBY ،

hBKF، hChBMEOSh، hZPDOYL، hDBMEG، hYZFPO، hYMM، hYMMY، hYMFYYT، hYMZhTED، hYMShSN، هيو، hYOYZhTED، hYOOY، hYRYF، hYZhY، hMMY، hNEMEG، هوي، hOYLHN، هوب، hRTSNSchK، hTBOHU، hTZhYO dTsAU، hUYL، hYBUFYL ، hYYL.

zhBZBO ، zhBZEO ، zhBZPF ، zhBKHFDJO ، zhBMLPO ، zhBOBF ، zhBOFIL ، zhBOFPNBU ، zhBFUP ، zhBHUF ، ZHEDETYLP ، ZHPT ، ZHDPF ، ZHEZ ، ZHYMSHLB ، ZHYMS ، ZHMBVVET ، ZHMYOF ، ZHMPRY ، ZHMPTB ، ZHPM ، ZHPLU ، ZHPMEK ، ZHPNB ، ZHPNLB ، ZHPO ، ZHPOS ، ZHPTNBPO ، ZHTBOLMYO ،

IBDTSYUNEM ، IBKN ، IBN ، IBNNET ، IBNUFET ، IBPK ، IBOFET ، IBTCHEKK ، IBTZKHI ، IBTYPPO ، IBTTY ، IBYU ، ICHPUFIL ، IEOL ، ILBN ، ILYNIPNYIP ، IPBN ، UPS IPOEK ، IPHR ، IPIB ، IPIMIL ، IPMPL ، ITNYL ، ITUFIL ، ITAO ، ITAO ، ITAM ، IHMIZBO ، IHMYP.

GBBO و GBKZBT و GBKZHT و GBKMY و GBKNPO و GBKF و GBL و GBR GBTBRSCHU و GBTEDCHPTEG و GBTEL و gHEFPL و GEBTSH و GEOPT و GEOF و GBCHZBO.

عشر

YUBL ، YUBLY ، YUBLU ، YUBRBT ، YUCHET ، YUYY ، YUY ، YUEL ، YUEMPHEL-YT ، YUEMU ، YUODMET ، YUYETYUMSH ، YUUUET ، YUUUYY ، YUYUUU ، YUYUU YuFET ، YuPLY ، YuPLP ، YuPOZ ، YuHVYuYL ، YuHN.

WFMF ، WFMF ، WFM ، WFM ، WFM ، WFM yYVHTYHOYuYL، yYZHMMB، yYLP، yYMMET، yYMP، yYMPRPR، yYMShDYL، yYO لyYOYL، yYOY، yYOS، yYRSEYK، yLYRET، yMEZEMSh، yNSchZB، yOBKDET، yOEMSh، yOHT، yOHTPL، yOSchTSh، yOHTShL، yPKZB، yPNRHT، YPO، yPOS، yPH، yRYMMET، yRHOFYL، yRHOYuYL، yFYTMYG، yFPTN، yFHTNBO، yHMShG، yHNBO، yHNLB، yHNPL، yHTYL، yHTYL، yHTHRYuYL، yHTYYL، yHUF، yHUFET، yHUFYL، yHUFTYL، yHF، yHIET، yHYYL، yHYYL، yHYRBOYuYL، eEZPMSh.

bhh ، bh ، bhhhhhh ، bhhh ، bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ABOSH ، ACHEUMT ، AMYBO ، AMYK ، AMYL ، ANPTYUF ، aOBF ، ARIFET ، ATYL ، ATLYK ، AUFBU.

SPPT SLPCH ، SLHF ، SMYL ، SOKUY ، SOYUIL ، SOSHCHL ، sremsh ، STYL ، STPUFOSHCHK ، sipof ، sgshl ، sylb.

اختر اللقب بشكل صحيح

عند اختيار اسم الهامستر ، لا توجد أي قيود عملية

يعتمد اختيار لقب الهامستر على من سيكون مالكه. إذا كنت قد اشتريت هذا الحيوان الأليف لنفسك ، فيمكنك إعطاء خيال مجاني والخروج بأكثر الأسماء غرابة. على سبيل المثال ، ملفات تعريف الارتباط ، الكعك ، بهلوان وأي غيرها.

إذا اخترت حيوانًا أليفًا للطفل (خاصةً إذا كان صغيرًا جدًا) ، فسيكون من المنطقي أكثر أن ألقى الضوء على اللقب ، وهو لقب غير معقد وقصير ، سيتذكره الطفل سريعًا ويتعلم نطقه بشكل صحيح. على سبيل المثال ، بولكا ، موتيا ، باتون وغيرها. يمكنك أيضًا ترك الخيار للطفل نفسه: ربما يكون لديه شخصية كرتونية مفضلة ، يريد أن يسميها القوارض.

إيلاء الاهتمام لسلوك المفضل لديك. ربما يحب النوم؟ بعد ذلك سيكون الحل الأمثل هو تسمية الطفل سونيا أو لازيبونس أو ساندمان.

في الحالة التي يكون فيها الهامستر ، على العكس من ذلك ، يتصرف بفعالية كبيرة ، يكون فضولياً ، يدور باستمرار حول القفص أو في العجلة ، فكر في اسم مستعار مناسب له: Arrow أو Stormtrooper أو Sniff أو Shustrik.

هل يأكل باستمرار شيئًا ما على الخدين ويزداد وزنه بنشاط؟ فليصبح Gourmand ، Zhorik ، Korzhik أو Nyamka.

لديه معطف رقيق؟ ثم يمكنك الاتصال به رقيق ، زغب ، معنقدة أو مشعر.

أو ربما لاحظت بعض الميزات الخاصة؟ إذا كان يبدو أن الهامستر له عيون خادعة ، فيمكن أن يصبح ثعلبًا أو صعبًا أو سليكًا أو ماكرًا. على العكس من ذلك ، إذا كان الحيوان الأليف لطيفًا وسلميًا ، فسيكون Milash و Dobryak و Weasel ألقاب مناسبة.

اعتمادًا على حجم الحيوان الأليف ، يمكنك تسميته Giant أو Toddler أو Baby أو Poohlik أو Fat Man أو Pyshka.

من المؤكد أنك (أو طفلك) مغرم بقراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام ، ثم يمكنك تسمية حيوان أليف باسم إحدى شخصياتك المفضلة: شيرلوك أو أرو أو باتمان أو تايسون أو الأردن.

أو ربما أنت مجنون عن مهنتك الخاصة؟ المبرمجون ، على سبيل المثال ، غالباً ما يسمون الحيوانات خلل ، شاشة ، المفسد ، بكسل أو التكبير. غالبًا ما يتناول الممثلون الأسماء المستعارة مثل الفنان أو المؤلف أو المدير أو الموظفين أو العمل. تحب الفتيات تسمية الحيوانات بأسماء العلامات التجارية العصرية: غوتشي ، ديور ، بوتيك ، بوو أو براد.

الهامستر سريع البديهة: يستطيعون تذكر أسمائهم ، وجوه أقارب المالك ويمكنهم القيام ببعض الحيل البسيطة.

قائمة أسماء غير عادية ل dzungariki

Dzhungariki صغيرة جدًا ، لذا يجب أن تكون الأسماء الخاصة بها مناسبة

وغالبا ما تسمى الهامستر من هذا الصنف أسماء شخصيات الرسوم المتحركة المختلفة. الأسماء المستعارة مثل Chip و Dale و Jin و Pikachu و Naruto شائعة جدًا.

عادةً ما تكون dzhungariki صغيرة جدًا ، وبالتالي فهي تحصل على الأسماء المقابلة: Liliput و Gnome و Kroha و Knop و Pups. أو يظهر أصحاب الخيال وهم يسخرون من هذه الحيوانات ليوباردس ، العمالقة ، الجرافات ، الزرافات وما إلى ذلك.

الأسماء المستعارة تكريماً لمختلف الأطعمة والأشياء الشائعة هي أيضًا: مارسيك ، سنيكرز ، تويكس ، ميلكواي ، شيبس أو توست.

غالبًا ما يتم اختيار الأسماء من قوائم مناسبة على الإنترنت ، ثم سيكون كافياً للمالك لتحديد الحرف الأول للاسم ، على سبيل المثال:

 • أليك ، أنجيل ، أوغسطس ، أنتوخا ،
 • Belyash ، بونس ، السائق ، اللصوص ، بوش ،
 • بنيامين ، فاسكا ، لص ، بايل ، فيليس ،
 • الجبل، الألمانية، Garik، Gunya، Grog،
 • الآمرة ، دريك ، دوسيا ، دينو ، ديريك ،
 • القنفذ ، عيد الغطاس ،
 • جاك ، جان ، زورا ، تشوسيا ،
 • زورو ، زيبا ، مظلة.

ما هو أفضل اسم للهامستر السوري؟

وقد اكتسب الهامستر السوري مع اللياقة البدنية أسماء أكثر "رائعة"

الهامستر السوري كبير جدًا ويتغذى جيدًا ، بحيث يمكنك إظهار هذه الميزة في اسم مستعار (دونات ، بيروزوك ، فات مان ، فات).

أيضا ، العديد من الحيوانات الأليفة عالية الحركة ، يمكنك الاستفادة من هذه الميزة وإعطاء أسماء مثل المظلة ، والسياحية ، المسافر ، الهارب. إذا كان وحشك يحب قهر قطعًا طويلة من الأثاث ، فدعوه Rock Climber أو Mountaineer.

إذا كنت تحب المزيد من الأسماء غير المعتادة ، فاحرص على خيارات مثل قيصر وهومر ويوليوس والقيصر. حسنًا ، إذا كنت ترغب في الحصول على لقب بسيط لدوافع بشرية ، فإن Yarik أو Timka أو Filia أو Senya ستفعل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التقاط ألقاب مهيبة عالية ، على سبيل المثال: Apollo أو Horace أو Daniel أو Julien أو Lawrence.

الاختيار الجيد سيكون أيضًا اسم مستعار متوافقًا مع اسم شخص مشهور: نوبل ، وينستون ، أفلاطون أو شوبان. بالتأكيد سيقدر الأقارب والأصدقاء مثل هذا الحل الأصلي.

جميع الهامستر الذهبي المستأنس تقريبًا هي أحفاد الأنثى الوحيدة التي أنجبت 12 الهامستر في عام 1930.

أسماء باردة حسب اللون

ركن أم تشرنيش؟

عند اختيار اسم ، يمكنك الانتباه إلى لون حيوان أليف. حسب اللون ، يمكنك اختيار الكثير من الأسماء الأصلية:

 • لون ابيض - أعشاب من الفصيلة الخبازية أو كرة الثلج أو اللؤلؤ أو الكفير أو ببساطة بلايش.
 • أحمر - الخوخ ، المشمش ، الزنجبيل ، Medok ، راي ، فوكس ، الحمضيات أو Zolotze.
 • رمادي - الضباب والرماد والرمادي أو Serets.
 • أسود أو مظلم - ركن ، Chernysh أو الليل.

إذا كنت لا تحب أي من الخيارات المقترحة ، فابحث عن أسماء الألوان بلغات أخرى. قد ترغب في الأبيض أو الأسود أو الزنجبيل أو البرتقالي أو الرمادي أو الظلام.

كيفية جعل الهامستر تذكر اسمه

من أجل ترويض الهامستر ، تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد

لتدريب الهامستر للرد على اللقب الخاص به ، تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت والجهد:

 • أولاً ، تأكد من أن الهامستر على دراية جيدة برائحتك وصوتك ، وأن يتعرف عليك كمالك خاص بك. تأكد من غسل يديك جيدًا (يفضل أن يكون ذلك باستخدام الصابون غير المعطر) قبل التحدث مع محبوبتك. يخاف العديد من الحيوانات من الروائح القاسية وغير العادية ، لذلك يجب عليك دائمًا أن تشم رائحة منك. بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل النظافة على حماية الحيوانات الأليفة من الإصابة بالميكروبات والعدوى بأمراض مختلفة.
 • خذ بعض البذور التي يحبها حيوانك الأليف (أو أي علاج مألوف آخر) وضعها على راحة يدك.
 • الآن ارفع راحة يدك عبر المكان الذي يوجد به الحيوان حاليًا. قم بمصافحة يدك للأعلى والأسفل ببطء حتى تصل رائحة يعاملها إلى حيوانك الأليف بشكل أسرع - بعد ذلك سوف يفهم أنك أعدت شيئًا لذيذًا له. كن حذرًا ، فالكثير من الهامستر يرون أن الحركات المفاجئة تهديد ، يمكن أن يبدأوا بالركض حول القفص أو العض ، لذلك يجب أن تكون تصرفاتك سلسة وغير مستعجلة. إذا لاحظت أن تصرفاتك تخيف الهامستر ، فقم بإيقافها على الفور.
 • إذا كان كل شيء على ما يرام ، فإن الهامستر سوف ينتبه لك ويقترب. ثم دعه يأخذ العلاج من يده.
 • كرر العملية نفسها عدة مرات ، فقط قم الآن بضغط يدك في قبضة حتى لا يرى الحيوان الأليف ما فيها.
 • إذا استمر حيوان أليف في الخروج وأخذ علاجًا ، كرر نفس الخطوات من 2-3 مرات ، ولكن بيد فارغة.تم الانتهاء من نصف العمل ، والآن تعلم الهامستر الاهتمام بك والرد على المكالمة.
 • الآن خذ العلاج في يدك ، انقله ببطء وتأكد من أن الهامستر لاحظك وبدأ الاقتراب. نطق الاسم المستعار الذي تم اختياره ببطء وبوضوح عدة مرات حتى يتسنى للحيوان سماع وفهم كلماتك.
 • كرر الخطوات الموضحة أعلاه ، والآن فقط في كل مرة تحرك يدك بعيدا عن الحيوانات الأليفة ، والاستمرار في الاتصال به بالاسم.
 • بعد عدة أيام من هذا التدريب ، سوف تكون قادرًا على استدعاء حيوان أليف حتى من دون علاج في يدك. عندما يتعلق الأمر ، يمكنك دفعه بخفة أو الحد منه. لا تنسَ أنه لا يمكنك التوقف عن إعطاء حيواناتك الأليفة علاجًا تامًا ، وإلا فسيتوقف عن الاستجابة لأفعالك. القيام بذلك بشكل دوري ، ولكن ليس في كل مرة.

ماذا تفعل إذا كان الحيوان لا يستجيب للاسم

إذا لم يستجب الهامستر للاسم المستعار ، فمن المرجح أنك تقوم بشيء خاطئ

قد يكون هناك عدة أسباب لعدم سماع الهامستر لك:

 • أنت تتصرف بقوة تجاهه.
 • لديه ضعف البصر ولا ينظر إليك كمضيف.
 • إنه لا يحب العلاج الذي تتحدى به.
 • انه لا يحب رائحة الخاص بك.
 • لديك العديد من الهامستر ولا يمكنهم معرفة أي واحدة تريد الاتصال بها.

لحل هذه المشكلة ، حاول تغيير سلوكك. الهامستر حيوانات ذكية إلى حد معقول ؛ وليس من الصعب تدريبهم على الرد على مكالمة. لذلك ، إذا كنت غير قادر على القيام بذلك ، فعلى الأرجح أن المشكلة ليست في الحيوانات الأليفة.

عادة ما يكون اختيار لقب للحيوانات الأليفة الصغيرة أمرًا سهلاً. يمكنك ببساطة الاعتماد على خيالك أو اختيار اسم وفقًا لعادات الحيوان. فقط تذكر أنه يجب ألا تكون طويلة جدًا وبها أصوات كثيرة. إذا قمت بتسمية الهامستر Fedor Illarionovich ، فمن غير المرجح أن يأخذ هذا اللقب ويفضل أن تتحدث معه فقط.

كيفية تسمية فتاة الهامستر بحيث يبدو اللقب مثيرة للاهتمام؟

موضوع منفصل هو كيفية تسمية فتاة الهامستر. نصيحة - إلقاء نظرة على حبيبي الجديد لبضعة أيام. ربما سيخبرك سلوكها بأفضل اسم.

 • إذا كان الحيوان يحتشد في المنزل - كوبوشا ،
 • الأنثى تمضغ شيئا باستمرار - النهم ،
 • ينام الحيوان كثيرًا - سونيا ،
 • يعض الحيوان غالبًا - كوساكا ويرتب المعارك - زابياكا ،
 • حيوان أليف مضحك وسريع الحركة - نسف ، إلخ.

يمكن أن يؤثر المظهر أيضًا على لقب فتاة الهامستر - Plyushka ، و Fatty ، و Kolobok ، إلخ. ألقِ نظرة فاحصة على حيواناتك الأليفة - يمكن أن يكون أسلوب حياتهم بمثابة مصدر إلهام للعثور على أسماء رائعة.

أسماء جيدة للفتيات السوريات الهامستر

قد يعتمد اللقب المستقبلي أيضًا على السلالة التي ينتمي إليها الهامستر. على سبيل المثال ، بالنسبة للإناث من الهامستر السوريين ، ستصبح الاختلافات في الأسماء الإسلامية اختيارًا جيدًا كلقب:

اختيار مثل هذه الخيارات رنين هو الأمثل كأسماء للفتيات الهامستر - ممثلين من سلالة السورية. يمكنك استدعاء الهامستر فتاة dzhungarik على أساس قائمة الأسماء العربية الجميلة.

كيفية تسمية الهامستر الصبي: أسماء غير عادية

في كثير من الأحيان ، يختار أصحاب الألقاب المشتقة من أسماء الذكور العادية كأسماء غير عادية للهامستر الأولاد: ميشا ، غوغا ، جريشكا ، هاري ، فاسيا ، ستيبكا. يمكنك حتى التقاط بعض اسم الحيوان واللقب وأسرته والاسم: Grishin Grigory Ivanovich (على سبيل المثال ، إذا كان اسم المالك هو Ivan) ، فقم بإيجاز Grishka.
ليس من الصعب على الإطلاق أن يجد الصبي اسمًا للهامستر ، الشيء الرئيسي هو ربط كل خياله بالعملية.
إذا لم يخبر الخيال المالك أي شيء ، فيمكنك التفكير في قائمة أسماء الهامستر على الإنترنت. هنا يمكنك العثور على الكثير من الخيارات ، أسماء مضحكة ومضحكة: أثينا ، أنفيزا ، أفونكا ، باكسيك ، بوبي ، فينتيك ، جارفيلد ، زوريك ، يوغورت ، يوكسيك ، كيكسيك ، كروكوس ، ماسيانيا ، نابليون ، نافانيا ، بوبسيك ، بوفيك ، روميو ، سنيكرز ، ويني ، ساندويتش ، فومكا ، شوباريك ، شوستريك ، ألفين ، إلخ.

أسماء جميلة للهامستر من الأولاد من الغابة

وفقا للمربين ، يجب أن تكون الأسماء المستعارة للهامستر الجنغر بسيطة قدر الإمكان حتى يتمكن الحيوان من تذكرها بسهولة. إنه لأمر رائع إذا كانت أسماء الهامستر لها صدى مع القوارض المحلية ، وكذلك مع مظهرها.
لذلك ، للاتصال dzhungarik إذا كان البلغم ورقيق كسول قليلا يمكنك:

الأسماء المستعارة لل dzhungars ، إذا كانت حية ، يمكن أن يكون مثل هذا:

يمكن إعطاء اسم ذكي وذكي للحيوانات:

أسماء جميلة للفتيان السوريين الهامستر

ولعل أسماء الهامستر الأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا هي Khoma و Khomych ، وكذلك Ryzhik و Snowball. ومع ذلك ، ضاقت هذه الأسماء المستعارة بكل شيء ، وأصحاب الإبداع لا يخافون لجعل نوعا من التنوع. لذلك ، يسمون الحيوانات الأليفة السورية الحمراء الطوب ، والسود السود. عند اختيار ما يمكن تسميته بصبي الهامستر السوري ، مع التركيز على لون معطف الفرو ، اقرأ القواميس ، وانظر كيف تبدو ألوان مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم. بناءً على اللغة الإنجليزية والألمانية والإيطالية ، يمكنك إعطاء الهامستر اسم العنبر ، و Chenere ، و Azuro ، و Bruchato. يوصى بتسمية الهامستر الأبيض Bianco، Whitey، Winter، Snow.

أسماء السلالات المختلفة: اتخاذ القرار الصحيح

لا شك أن الهامستر الذي ينتمي إلى سلالة واحدة أو أخرى يمكن أن يكون له بيانات وأبعاد ولون خارجي من الفرو. ربما سوف يعتمد على مثل هذه الخصائص ما سوف يطلق عليه الهامستر. في اختيار اسم جميل للحيوان ، يمكنك الاعتماد على هذه المعلمات:

 • القوارض السميكة مناسبة - Strongman ، Butuz ، Bobblehead ، الفيل الصغير ،
 • سوف تحب الهامستر متوسطة الحجم - الفنان ، والتركيز - Pocus ، Crocus ، وما إلى ذلك ،
 • لقب حنون - جنوم ، البازلاء ، ميكرون ، Chipsik ، بكسل مناسبة للهامستر الطفل.

اعتمادا على سلالة ، الهامستر لديها معاطف الفراء من مختلف الألوان. يمكنك البناء على هذا المعيار عند اختيار اسم مستعار رائع للهامستر.

 • يتم اختيار الأسماء المستعارة للحيوانات ذات الصوف الأبيض - بيليك ، كرة الثلج ، السكر ، المكرر ، تيديك ، العمة آسيا ،
 • إذا كان للحيوان فراء رمادية ، فيمكنك تعميده - جرايسي ، الكمأة ، حجر ، رمادي ،
 • سوف تستجيب الحيوانات الأليفة الحمراء للألقاب - ليمون ، ميدوك ، الجوزة ، الماندرين ، العنبر ، البرتقالي ،
 • سوف يستجيب الحيوان الذي يرتدي معطفًا أسود لامعًا إلى اللقب: Barsik، Yakhont، Brunet، Chernysh، Ugolek،
 • سوف يستجيب الحيوان ذو معطف الفرو البيج بلا شك إلى ألقاب دافئة ودافئة: صفار ، خوخ ، جوز ، لوز.

أسماء مزدوجة للهامستر

تجدر الإشارة إلى أن اختيار أسماء الهامستر أمر جدير بالاهتمام خاصة في حالة حصول زوجين عليها. الشيء الرئيسي في هذه الحالة هو أن المالك نفسه قادر على تمييز حيواناته الأليفة.
يمكن للحيوانات أن تعيش في قفص واحد وفي قفص آخر ، هذا لا يهم. تحتاج إلى منحهم ألقاب جميلة وساكنة.
فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الأسماء لفتيان الهامستر:

 • سيمبا - بيمبا ،
 • Vaska-باسكا،
 • فيتيا - ميتيا ،
 • يين ويانغ
 • كيد وكارسلون ،
 • ويني ذا بو.

بالنسبة لزوج الهامستر ، فإن الأسماء المستعارة هذه مناسبة تمامًا:

 • كاي وجيردا
 • ليلو وغرزة
 • بوني وكلايد ،
 • توم وجيري.

يمكن أن تكون الأسماء الإبداعية للذكور والإناث بألوان مختلفة:

 • سنو وايت والقزم ،
 • Blackie و Whitey.

أسماء غير عادية لاثنين من المفضلة: الإناث والذكور

يحتوي العديد من المربين على العديد من الحيوانات الأليفة في وقت واحد ، وغالبًا في نفس terrarium أو القفص. عندما يعيش الهامستر في أزواج ، سيكون من المثالي اختيار الأسماء المناسبة لهم ، على سبيل المثال:

 • رومكا وجوليا
 • ريت وسكارليت ،
 • جين وإدوارد
 • تريستان وإيزولد ،
 • رمادي وأسول.

كيفية تدريب الهامستر على اللقب

إذا بذلت القليل من الجهد ، وقضيت وقتًا معينًا ، فيمكنك محاولة تعويد الهامستر على الاسم ، وتعليمه الرد على مكالمة السيد.

تحتاج أولاً إلى فهم ما إذا كان الهامستر يقبل المالك كمالك له. يجب أن يعتاد على رائحة وصوت المالك. قبل التواصل مع الهامستر ، يجب أن تغسل يديك جيدًا بالصابون ، ويفضل أن يكون عديم الرائحة ، وينبغي أن تكون رائحة المالك محايدة دائمًا.

ولكن من بين أمور أخرى ، فإن الامتثال لقواعد النظافة الأساسية سيحمي حيوانك الأليف من العديد من الأمراض والأمراض المختلفة.

يبدأ اعتياد الهامستر على اللقب ، كقاعدة عامة ، بأكثر الخطوات الأولية. يجب عليك وضع حيوانك الأليف المفضل على راحة يدك. على سبيل المثال ، بعض البذور. ثم حرك يدك من جانب إلى آخر حتى يفهم الحيوان أنك قد أعدت علاجًا له. فقط كن حذرا ، لا تجعل حركات مفاجئة لا لزوم لها حتى لا يخيف الحيوانات الأليفة. يمكن أن يأخذوا حركات مفاجئة كتهديد ، ويبدأون في السهام والعض.

مع ذلك ، إذا كان حيوان أليف خائفًا ، فإن الأمر يستحق التوقف على الفور. في المرة القادمة ، عليك أن تبدأ من جديد. في حالة صالح الهامستر ، سوف ينتبه إلى العلاج ويقترب. دعه يلتقط العلاج. كرر هذه الإجراءات مرارًا وتكرارًا ، فقط قم الآن بضغط يدك بقبضة يد حتى لا يستطيع الهامستر رؤية ما فيها. إذا استمر حيوانك الأليف في الاقتراب منك بلا خوف ، فقم بتوحيد النجاح من خلال تكرار الإجراء 2-3 مرات. أنت على الطريق الصحيح ؛ نصف العمل تم بالفعل.

كرر الخطوات الآن ، وحرك يدك جانباً تدريجياً ، مع التأكد من أن الهامستر يتحرك خلفها. في الوقت نفسه ، بوضوح وبشكل واضح نطق اسم الحيوان. بعد بضعة أيام ، يمكنك الاتصال الهامستر دون المرطبات. ومع ذلك ، يجدر بنا أن نتذكر أنه من الضروري أن نشجعه بشكل دوري بالملذات ، وكذلك التمسيد.

كيفية اختيار اسم بسيط للإناث

عند اتخاذ قرار بشأن تسمية حيوان أليف ، يمكنك أولاً التفكير في لونه وحجمه ، لأن هذا هو أول ما يلفت انتباهك. إذا لاحظت الحيوان بعناية ، فربما تكون ميزة الشخصية أو السلوك هي أساس الاسم المستعار.

إذا كان الحيوان أبيضًا ، فسوف يناسبه:

الفتاة الرمادية تسمى:

ترتبط الإناث متعددة الألوان بالكلمات:

إذا كنا نتحدث عن حجم الحيوان ، فإن الإناث الهامستر الصغيرة على وجه الخصوص يستحقن اللقب:

يجب أن يكون الاسم صوريًا وواضحًا ، ويمكن تسمية اسم خاص متوسط ​​الحجم:

تستحق الأنثى الكبيرة والسمينة في الهامستر الألقاب التالية التي تعكس حجمها المثير للإعجاب:

من العديد من الأسماء الطويلة المعطاة للحيوان استنادًا إلى المظهر ، قد يتشكل لقب قصير أكثر ملاءمة. على سبيل المثال ، بولكا - بوليا ، كيريشكا - كيرا ، Goosebump - Mura.

إذا اشتريت الهامستر ، راقب الحيوان لعدة أيام.

ربما يختلف سلوك القوارض في الميزات الخاصة ويجب أن يعكس اسم الحيوان هذا:

 • كوبوشا - حيوان يحفر باستمرار ويحول شيئًا ما في قفص ،
 • النهم - الأنثى تأكل بانتظام شيء ،
 • سونيا - القوارض قادرة على النوم 20 ساعة في اليوم ،
 • كوساكا - للحيوان شخصية شريرة غير سارة ،
 • بولوك - الأنثى تحب ترتيب الشجار.
 • كوليما - يحب تحريف كل شيء ،
 • Torpedo هي فتاة سريعة جدا وسريعة.

سلالة الحيوان يمكن أيضا تحديد اسمها. الفتيات - الهامستر من السلالة السورية هي الملقب ، تتفق مع أسماء وأسماء المسلمين ، على سبيل المثال:

يمكن أن تسمى الإناث من سلالة Dzungar الألقاب ، بما يتفق مع أسماء وأسماء Dzungaria القديمة:

كيف تعرف عمر الهامستر؟

أسماء مضحكة للفتيات الهامستر Dzungarian

ماذا نسمي فتاة dzhungarika؟ إنها لطيفة ، صغيرة ، جميلة ، وتريد اختيار لقب. خيارات مثيرة للاهتمام: Dzhunga ، Judy ، Cutie ، Baby ، Bead or Busya ، Bonya. يمكن أن يسمى الهامستر ذو الشعر الأحمر من سلالة Dzungarian السنجاب.

Dzhungariki سريعة وعشيقة ، مثل الجري واللعب وتناول الطعام بشكل جيد. يجب مراعاة هذه الصفات عند اختيار اللقب. يمكن استدعاء الطفل:

 • كعكة ، المشمش ، الحلوى ، بذور عباد الشمس ،
 • علة ، نحلة ،
 • مها ، موركا ،
 • ميلا ، فاريا.

الهامستر السوري أكثر مرونة من الهامستر Dzungarian بهم. يحبون تسلق الأنفاق والاسترخاء في المنزل للنوم. للأطفال الرقيقين ، الألقاب مناسبة:

 • أفروديت ، أنابل ، أثينا ، العريشة ،
 • Basia ، بيبي ، الأرنب ، بيلا ، الأرنب ،
 • فاسيليسا ، فورك ، نمش ، فيستا ،
 • غابي ، جيشا ، جيل ، غابي ،
 • داكوتا ، جولييت ، هيز.

إذا كنت تحب الحروف الأخرى من الأبجدية ، فاختر الأسماء المناسبة. اسم جميل للحرف F هو ياسمين ، والحرف Z هو الأرنب ، أما بالنسبة إلى K فهي الكابيتوشكا.

اسم جيد سيساعدك على تدريب الهامستر الخاص بك. إذا قمت بتسمية حيوان أليف سنيًا وجميلًا ، فسيكون سعيدًا ومهتمًا بالرد على اسمه.

الكل يريد أن يطلق لقبًا جميلًا على القوارض ، وغالبًا ما يطلق على الهامستر من الذكور اسمًا تعسفيًا من الأسماء البشرية: Gosha ، Kesha ، Grisha ، Garik ، Vasily.
حتى أسهل - Homka ، حوما.

مثل الهامستر ، يمكن إعطاء لقب باسم لون معطفه:

 • أحمر الشعر يمكن التعميد الخوخ ، المشمش ، الزنجبيل ،
 • رمادي - رمادي ، حرباء ،
 • الهامستر الأسود - استدعاء الفحم ،
 • لقب مناسب للهامستر سنو وايت - الطباشير ، Sundae ، كرة الثلج ، الملاك.

غالبًا ما يتم أخذ ألقاب الهامستر الخاصة بالفتيان من اسم الرسوم الكاريكاتورية المفضلة لديهم. هذا هو المكان الذي يأتي منه الهامستر Chip و Dale و Pikachu و Zhivchik و Nolik و Gene.

نظرًا لأن dzhungariki صغيرة ، فإنها تأتي بأسماء مستعارة: Pupsik أو Tiny أو Knopik أو Gnome أو Liliput أو العكس بالعكس ، تُسمى الأسماء المستعارة للحيوانات الكبيرة: Bars ، Beast ، Giant ، Gulliver. اسم مضحك لصبي الهامستر الصغير هو البلدوزر ، البلدغ وما شابه.

غالباً ما يتم تسمية الأولاد Dzhungarik بعد "المسرات تذوق الطعام": Snickers ، Bounty ، المريخ ، Obzhorka. غالبًا ما يعكس لقب حيوان أليف هوايات المالك. علماء الكمبيوتر الرافضة ، وغالبا ما تسمى الهامستر Vint ، ديزل ، Sistemnik. إذا كان المربي رياضياً ، فإن الحيوانات الأليفة ستشعر بالرضا بأسماء السائق ، بوكسر ، الرياضي ، قناص. لا يفكر المتحمسون لصيد الأسماك طويلًا في كيفية تسمية الهامستر ، كل شيء واضح هنا: Spiner و Float و Perch و Crucian وما شابه.

يمكنك اختيار اسم مستعار ، بدءًا من الحرف الأول ، ولكن أولاً حدد خطابًا. فيما يلي بعض الرجال المناسبين ل dzungariks:

 • أبولو ، علي ، أبو ،
 • الخبز ، اللصوص ،
 • مكنسة ، ويني ، الترس ، اجتز ،
 • غارفيلد ، جريشكا ، جوينتيك ،
 • جاستن جاكسون
 • الراكون ، القنفذ ،
 • الجوزة جان
 • زوفي ، زورو.

بالإضافة إلى الاسم ، يحتاج الطفل إلى الكثير. هل تعرف ما يحتاج الهامستر لحياة كاملة ومريحة؟

الهامستر السوري لائق جسديا ، وبطبيعة الحال الزغبة الكبيرة. ألقاب الهامستر الشعبية: رقائق ، دونات ، فطيرة ، فات بوي. ماذا يمكنك استدعاء الهامستر؟ إذا كنت تحب ألقاب مضحكة ، اسم الرب فروي ، ريكس ، قيصر ، التنين. هل تحب أسماء أبسط للهامستر؟ لماذا لا اسم ياشكا السوري ، زوريك ، تيمكا ، ناثان ، ماسيانيا؟!

العديد من الأسماء الجميلة على دافع بشري: الباشكا ، فييليا ، سافا ، فيدور ، بوركا ، سينكا. لمحبي النوم ، واللقب مناسب: الأخرق ، الكسل ، منديل.

خيارات الأسماء المستعارة للذكور السوريين:

الاسم الذي تحتاجه لاختيار أي الهامستر ، بغض النظر عن سلالة. إذا كررت اللقب بانتظام ، فسيتذكره كل من dzhungarik والسوري ، وسوف يستجيبان وينفذان أوامر بسيطة. عند اختيار اسم ، قم بتوصيل الخيال. يمكنك التوصل إلى لقب ومسرع لمحبوبتك: Grishin Grigory Andreyevich (اسم المالك هو Andrey) ، والمختصر باسم Grishka.

كيفية تعليم الهامستر اسما

تتكون عملية تعويد الحيوان على الاسم من مرحلتين رئيسيتين - وهما التكرار والتعزيز.

تنغمس الطفل. إذا أجاب على الاسم. بمجرد تحديد اللقب ، يتم استدعاؤه عند الاتصال مع القوارض كلما كان ذلك ممكنًا. يفعلون ذلك:

 • أن تكون في نفس غرفة قفص الحيوان ،
 • أثناء إجراءات التنظيف والنظافة ،
 • في عملية التغذية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم التقاط الحيوانات الأليفة ، والتمسيد به ، ودعا بالاسم. كلما تم ذلك ، كلما بدأت الاستجابة بشكل أسرع.

بين الإطعام ، يقتربون من القفص مع الحيوان ، ويحيونه. بمجرد إبداء الاهتمام وتوجيه الانتباه إليك ، يتم إعطاء قطعة من الأشياء الجيدة. تتكرر هذه التقنية عدة مرات في اليوم. في غضون 4-5 أيام ، سوف تبدأ الهامستر الأنثوية في الاهتمام بك بمجرد أن تتصل بها بالاسم.

عند اختيار اسم لفتاة الهامستر ، يكون للمالك الحرية في إعطاء ما يحبه. الاعتماد على القضية. جميع الواجبات المنزلية يكتبون ألقاب على قطع صغيرة من الورق. وضعها في قبعة ورسم الكثير ، والتي ستحدد اسم حيوان أليف.

عند اختيار الاسم ، تحتاج إلى النظر في سلالة الحيوانات الأليفة ، ومزاجه واللون.لدى العديد من المالكين رأي خاطئ مفاده أنه إذا كان الهامستر صغيرًا ، فأنت لا تحتاج إلى منحه اسمًا ، كما يقولون ، يمكن تسمية مثل هذا الفتات باسم حوما. قل ، ليس لديه أي مانع ، بل لماذا يكون ذكيًا؟

ومع ذلك ، فإن الحيوانات الأليفة ، حتى ذات الحجم الصغير ، تستحق الاحترام واللقب الأصلي الذي يؤكد على ميزات لطيفة في السلوك أو المظهر.

لا يمكنك أن تأخذ كائنًا حيًا باعتبارها لعبة ممتعة تحتاج إلى عناية.

ومع ذلك ، فإن الهامستر ، باعتباره أكثر الحيوانات متواضعًا ، قادر تمامًا على جذب انتباه المالك قريبًا ، مما يدفع إلى التواصل المتكرر. هنا تتجلى جميع المواهب الخفية للحيوانات الأليفة بشكل لا إرادي ، والتي تستحق الاهتمام والإشارة إلى التفاصيل الدقيقة.

بناءً على السمات الفردية للحيوانات الأليفة ، يتم إنشاء مجموعة متنوعة من الأسماء المستعارة ، مع التركيز على التعبير الخاص للكمامة أو لون معطف الفرو أو سمات الشخصية. الهامستر ، كأصغر الحيوانات الأليفة ، سيستخدم أسماء مستعارة بسيطة يتعلمها الحيوان الأليف للرد بسرعة والرد عليها. يمكن أن تكون الأسماء قصيرة أو معقدة. من المهم أن يستطيع المالك نطق الاسم بسهولة وتذكر الحيوان الأليف.

حجم المسائل

الهامستر ، مثل كل الحيوانات ، تختلف في الحجم ودرجة السمنة. نظرًا لحجم القوارض أو المنمنمات ، سيؤكد المالك على هيكل الحيوان الأليف ، واختيار لقب من القائمة التالية ، وتحديد حجم الهامستر:

 • سيكون للعمالقة ألقاب لوجوههم: قلعة ، رمان ، بوز ، كاماز ، أوليمبوس.
 • الأسماء الوسطى مناسبة لهذه الأسماء: المدعي ، الرياضي ، كولبيت ، فوكاس ، كروكوس.
 • سوف الهامستر صغيرة مثل الأسماء المستعارة حنون: جنوم ، كوينكي ، بكسل ، البازلاء ، ميكرون.

الجذور التاريخية: لل dzhungariki والسوريين وغيرهم

للتأكيد على الانتماء القاري ، يقدم العديد من أصحاب الأسماء المستمدة من سلالة الحيوان وموائله الطبيعية ، وبالتالي التأكيد على النظام الأساسي للأصل "الأجنبي" وأهمية الفرد:

 • دجونغارسكي: إيرماك ، سايجاك ، زوبريك ، تيريك ، روسيك ،
 • سوري: مقاتلة ، صفير ، أكبر ، حمضيات ، يارليك.
 • الصينية: الآسيوية ، توليب ، عزيز ، ريجي ، حسيك.
 • روبوروفسكي: البطاطا الحلوة ، كنيس ، مونوغول ، بوليت ، خان.

دون استدعاء الحيوان اسمًا محددًا وتبادل الأسماء المستعارة المختلفة ، يضع المالك القوارض في موقف صعب.

معتادا على أصوات معينة ، يتذكرها الحيوان الأليف ، والصوت المتغير باستمرار يجلب الحيوان إلى حالة من التنافر.

فيديو مضحك

كل واحد منا يعطي تفضيله للحيوانات الأليفة المختلفة. شخص ما يحب الحيوانات الكبيرة ، على سبيل المثال ، الكلاب أكثر. وهناك من يفضل الحيوانات الصغيرة والطيبة الصغيرة. ولكن أي حيوان أليف ، كبيرًا أو صغيرًا ، سواء كان قطة أو كلبًا ، أو كلبًا هامسترًا ، سوف يمنحك الحب المخلص. لهذا السبب يحتاج أصدقاؤنا الصغار إلى الرعاية والحب.
ولكن في نفس الوقت ، يطرح السؤال دائمًا - ما هي أفضل طريقة لتسمية الهامستر الخاص بك؟ ما هو أفضل اسم للهامستر؟ وما إذا كان الحيوان الأليف سيتذكر اسمه. سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في هذه المقالة.

في كثير من الأحيان ، يسأل أصحاب القوارض الصغيرة أنفسهم: هل سيستجيب الهامستر للكنية المعطاة له؟ على الفور تجدر الإشارة إلى أن الهامستر فكريا لا يتطور مثل الكلاب والقطط. لذلك ، لا ينبغي للمرء أن يتوقع منهم ما هو أعلى من تنميتهم الفكرية. ولكن في الوقت نفسه ، فهي ذكية بما يكفي لتعلم وتذكر اسمهم ، وكذلك الرد والرد عليها. في هذه الحالة ، يبقى فقط اختيار الاسم الصحيح من مجموعة الأسماء المستعارة للهامستر.

انقر فوق خيارات لقوارضك الصغيرة.

إذا كنت على دراية بقواعد شكاوى الهامستر ، فأنت بحاجة الآن إلى اختيار اسم الهامستر. يمكنك اختيار اسم مستعار مع جميع أفراد الأسرة ، حتى يمكنك ترتيب مسابقة للحصول على أفضل لقب مقدم. فيما يلي الخيارات التي تعتبر بحق أكثر الخيارات فوزًا.

 1. الخيار الأكثر شيوعًا الذي سيحبه الأطفال حقًا هو اسم واحدة من شخصيات الرسوم المتحركة. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون اسم الهامستر الخاص بالفتاة Nut ، أو Minnie ، أو Nyusha ، إلخ. قد يكون الاسم المستعار لصبي الهامستر هو توم ، سيمبا ، تشيب ، ديل ، إلخ. بشكل عام ، تذكر الرسوم مع العائلة بأكملها واختر اسمًا لمحبوبتك.
 2. ألقاب الهامستر تكريما للفاكهة أو الخضار ، أو ربما شيء أكثر لذيذ - الزبيب ، والليمون ، كب كيك ، يبدو الأصلي للغاية. يمكنك أيضًا استدعاء حيوان أليف ، وفقًا لتصرفاته - Lenya و Sonya و Buyan وما إلى ذلك. خيار آخر - حسب لون الهامستر الخاص بك: Snezhok ، Ugolek أو Haze - اسم مستعار رائع للهامستر من Dzhungars.
 3. يمكنك اختيار اسم بشري للهامستر. الشيء الرئيسي هو أن أيا من أقارب بنفس الاسم يسيء إليه.

كيفية تعليم الهامستر للرد على اللقب

إن لقب الهامستر لا يقل أهمية عن اسم الشخص ، فبعد أن تقرر الاسم ، تحتاج إلى تعليم الحيوان الأليف للرد عليه. في الواقع ، ليس من الصعب. تحتاج إلى التحدث إلى الهامستر في كثير من الأحيان ، ودعا له بالاسم. من المهم بشكل خاص نطق لقبه عند إطعام حيوانك الأليف أو اللعب معه.

يمكنك محاولة "تدريب" الهامستر ، على سبيل المثال ، باستخدام علاجات الحيوانات الأليفة المفضلة لديك. خلاصة القول هي أنك تتحدى الهامستر مع علاج ، وضوحا اسمه.

لقد كتبنا حول ما يمكن أن يأكله الهامستر والأشياء الجيدة التي يمكنك تدليل حيوانك الأليف بها

الهامستر هي الحيوانات الأليفة لطيف وغير ضارة ، والتي ربما تكون الأقل إثارة للقلق ومزعجة. لكن مع ذلك ، هناك صعوبة واحدة ، وهي كيفية تسمية الهامستر واختيار أحد الخيارات الموجودة في المجموعة الحالية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة من السهل التعامل معها إذا قمت بتحليل جميع الصفات الخارجية والداخلية للشخصية وسلوك الحيوانات الأليفة بشكل صحيح

كيفية تسمية الهامستر الصبي ، فتاة بحيث يكون الاسم 100 ٪ متسقة مع المفضلة لديك؟

 • أولا ، هو في اللون. حاليًا ، العلامة الرئيسية لاختيار اسم الهامستر ، بغض النظر عن الجنس ، هو لونه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة يمكن وصفها بحق بأنها الأكثر شعبية والمطلوبة ، ويمكن طرح عدد كبير من الخيارات ، بدءًا من أبسطها وتنتهي بأسماء مستعارة غير عادية وغريبة.
   اختيار اسم الهامستر حسب اللون.
  1. 1. الحيوانات الأليفة لون أحمر مشرق. بالنسبة إلى هؤلاء الهامستر ، فإن الخيار الأمثل هو أسماء مثل الخوخ ، الماندرين ، المشمش ، الزنجبيل ، فوكس ، ميدوك.
   2. الهامستر رمادي. لمثل هذه السلالة ، الدخان ، رمادي أو مجرد رمادي مثالية.
   3. بالنسبة للثلج الأبيض اللون ، فمن المستحسن أن أركز على أسماء مستعارة مثل Kefir و Snowball و Marshmallow و Angel و السنجاب و Sundae.
   4.Black اللون - ركن ، Chernysh ، أسود.
 • ثانيا ، إنه وفقا للمظهر. على هذا الأساس ، يمكن للهامستر التوصل إلى أي اسم على الإطلاق. بالمناسبة ، إذا كانت هذه فتاة ، فالاختيار ليس هو السرور فحسب ، بل إنه مفاجئ أيضًا. الأسماء الأكثر لفتا للفتيات على هذا الأساس هي Khudyshka و Pyshechka و Musya و Georgette و Yula و Maya و Fidget. وبالنسبة للفتى ، الخبز ، سنيكرز ، دونات ، بوخليك ، فات مان ، ستصبح كاماز مثيرة للاهتمام.
 • ثالثا ، وفقا لسلوك ونوع الشخصية. من بين الأسماء على هذا الأساس ، ربما يكون الأكثر لفتا هي التالية. هذا هو Meteor و Whack و Sonya و Busya و Murka و Mila و Shustrik و Rogue و Drive و Meteor و Tyson و Fidget و Toddler و Toddler و Ferrari.
 • رابعًا ، هذا هو أبسط اسم يومي عادي نسمعه ونلتقي به في حياتنا بانتظام وفي كل مكان. يمكن أن يظهر للكثيرين أنه ممل إلى حد ما ومبتذٍ وغير مهتم. ربما ، ولكن لا يزال ، وهذا له الحماس الخاصة به. من بين أسماء الرجال في المقام الأول - ياشا ، شوريك ، أفونيا ، فومكا ، فيديا ، أركاشا ، كلينتون ، واتسون ، بوركا ، سينكا ، كيشا ، فييليا ، جافريوشا. أما بالنسبة إلى أسماء النساء ، فإن أشهرها هي Murka و Mila و Maroussia و Masya و Toffee.
 • خامسًا ، هذه أسماء أصلية تثير الحالة المزاجية وتسبب الكثير من المشاعر الإيجابية. يمكن أن تُعزى الأسماء المستعارة التالية إلى هذه المجموعة. هذا هو البارون ، الدوق ، الكونت ، الكونتيسة ، الأزرار ، جوز الهند ، المؤشر ، باسكال ، كب كيك ، تشوبشيك ، مارسيك ، ماسيانيا ، دريم تفسير ، هفوة ، غلوك.

  اليوم يمكنك شراء تماما أي سلالة من الهامستر. لكل منها علاماتها وميزاتها المحددة ستكون مميزة وغريبة ، لذلك يجب أن ينقل الاسم هذه الشخصية بالكامل ويشكل مجموعة واحدة. هذا هو السبب. يجب أن يتم التعامل مع اختيار الاسم ، حتى بالنسبة لأي حيوان أليف ، بكل مسؤولية. في حالة عدم تمكنك من الوصول إلى أي شيء أصلي ، وفي هذه اللحظة ينام خيالك الإبداعي ، يمكنك ببساطة الاختيار من بين أكثر الخيارات شيوعًا الموجودة على الشبكات الاجتماعية. ربما تحب شيء ما ، وربما ستأتي بفكرة أصلية.

   الأسماء الأكثر شعبية للهامستر هم الفتيان والفتيات.
   1. أماليا واليانسون.
   2. يشكا واليسيا.
   3. أكوا وعلاء.
   4. باكز و داتسي.
   5. أنفيزا وبونكا.
   6. بريجانتين وبي بي سي.
   7.جيك وجيلي.
   8. فانجا وغائر.
   9. دنيبا وبوبا.
   10. منصف والفراشة.

  لا يهم الخيار الذي تختاره ، والشيء الرئيسي هو أن أنت والحيوانات الأليفة مثل ذلك.

  ما الذي يمكن أن يكون أكثر تسلية من الهامستر الصغير الذي يسارع إلى دعوة المالك؟ لإقامة اتصال شفهي مع حيوان فروي ، يجب عليك أولاً إعطاء لقب. أسماء الهامستر لا تقل أهمية عن غيرها من الحيوانات الأليفة. لذلك ، دعنا نختار لقبًا مناسبًا على وجه التحديد لسنّتك.

  هل تحتاج القوارض إلى ألقاب على الإطلاق؟

  يبدأ معظم المالكين ، الذين يجلبون صديقًا جديدًا إلى منازلهم ، على الفور في حل لغز اسم أحد أفراد العائلة الجدد. لكن هناك من لا يزعجهم الخروج باسم ، يسمونه القطة ، والهامو الهامستر. هذا الإهمال من غير المرجح أن يرضي الهرات. بالطبع ، لا يعرفون اللغة البشرية ، لكنهم يشعرون جيدًا.

  وأحيانًا يحدث أن يأخذ زوج آخر حيوانًا آخر. إذا أبقيت زوجًا من القوارض معًا ، فسيظهر قريبًا ذرية. وماذا ، كل الهرات استدعاء الهامستر؟ لذلك لن يفهموا من تتحدث إليهم ، هذه الكلمة لن تعني شيئًا للحيوانات.

  فيما يلي الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى اختيار لقب homa:

  1. اسم يساعد في ترويض الحيوانات الأليفة.
  2. إذا هرب الحيوان فجأة ، فهناك فرصة للرد على الاسم والذهاب إلى المالك.
  3. عندما يقوم المالك كل يوم باستدعاء الهامستر بالاسم ، يبدأ ارتباط الحيوان بالاحساس بالأمان.

  وبالتالي ، يجب اختراع اسم حيوان أليف. ولكن كيف يمكن تسمية الهامستر بحيث يكون لقبه مثيرًا للاهتمام؟ سنتحدث عن هذا بالتفصيل أدناه.

  كيفية اختيار الأسماء المستعارة للهامستر؟

  اختيار لقب الهامستر السوري و dzhungarik ليست مهمة سهلة. بعد كل شيء ، يجب أن يعكس اللقب تفرد الحيوانات الأليفة. جميع الأسر ترغب في ذلك حتى يسمع الحوما والحنان والإعجاب بصوت المالك مع اسمه.

  نقترح عليك أن ترتب مجلسًا للأسرة وتضع على أجندة اختيار الأسماء المستعارة للحيوانات الأليفة. قم بتوصيل الأطفال ، وعادة ما يظهرون في هذه الأمور الحماس والخيال اللامع. فيما يلي بعض النصائح التي يجب البحث عنها عند اختيار أسماء الهامستر للفتيان والفتيات:

  1. يجب أن يكون اللقب قصيرًا ، ويكون العدد الأمثل للمقاطع 2 ، بحد أقصى 3. سيتذكر الحيوان الكلمة القصيرة بشكل أسرع. في هذه الحالة ، يمكنك اختيار اسم رسمي طويل ، ولكن بالإشارة إلى الحيوان ، استخدم ما يعادل الاسم المختصر. على سبيل المثال ، يمكن تقصير حبة إلى Busi.
  2. إيلاء الاهتمام لمعطف الحيوانات الأليفة ، وخاصة اللون. بالنسبة للهامستر السوري ، بسبب لونها البرتقالي ، فإن أسماء Fox و Peach و Citrus وغيرها مثالية. يمكنك استدعاء الهامستر Dzungarian مع تلوين أبيض كرة الثلج أو اللؤلؤ. أسماء الإناث الشهيرة لـ dzhungariks الأبيض هي Fleece و Marshmallow و Umka ، إلخ.
  3. أهمية كبيرة هي درجة نشاط محبوبتك. كيفية تسمية الهامستر الصبي إذا كان مفرط النشاط ، مفعم بالحيوية والبهجة؟ الاسم الأكثر الأصلي هو موتور. يمكنك أيضا إعطاء الصبي النشط لقب Zhivchik ، Shustrik. سيستخدم حيوان أليف رياضي لا يزحف من عجلة الجري اسم Diesel.
  4. عند اختيار اللقب ، يسترشد العديد من أصحاب اللياقة البدنية للحيوانات الأليفة. تعمل هذه التقنية بشكل جيد إذا كنت قد حصلت بالفعل على حيوان بالغ (3 أشهر وما فوق). يمكن للأطفال تغيير ظاهريًا بمرور الوقت ، ونتيجة لذلك ، لن يتوافق الاسم المستعار مع شكل حيوان أليف. الاسم الأكثر شعبية المعطاة للفتيات هو بون. في بعض الأحيان هناك مثل هذه الخيارات: Bulka ، Bezeshka ، Marshmallow. وهنا أسماء الهامستر Dzungarian الذكور الذين أكلوا الخدين سميكة: البسكويت ، دونات ، تويكس ، ساندويتش ، الخ

  يمكنك أيضًا التوصل إلى أسماء مستعارة مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال ، بالنسبة إلى الهامستر الذي يحب اكتشاف متاهات بحثًا عن هدف ، فإن اسم Frodo مناسب تمامًا.

  المرأة

  العديد من اللغز حول كيفية تسمية الهامستر فتاة باردة. بادئ ذي بدء ، ننصحك أن تولي اهتماما لمظهر وعادات محبوبتك. فيما يلي قائمة ببعض الأسماء المستعارة التي تناسب الهامستر الخاص بك:

  • جورجيت. إذا كانت فتاتك الناعمة من المعجبين النشطين لـ "درة الليل" ، فهذا الاسم هو بالنسبة لها ،
  • باربي. غالبًا ما يتم غسل الهامستر ، ومراقبة مظهره ، وبشكل عام ، امرأة جميلة ،
  • الفيفا (مع التركيز على المقطع الأول ، اتحاد كرة القدم لا علاقة له به) أو كرال هي أسماء لفئران الهامستر من الفتيات ذات الطابع المعقد للغاية: إنهم يترددون في الجلوس على أيديهم ، في محاولة للاستيلاء على أصابعهم ،
  • بريتني. إذا كان الهامستر يصرخ كثيرًا ، فاسمها على اسم المغني المفضل لديك ، مثل Britney Spears ،
  • باندورا. عند اختيار اللقب ، تشاجرت العائلة بأكملها؟ من الواضح أن فتاتك هي باندورا ،
  • هيدرا. هل يأكل حيوانك الأليف لمدة ثلاثة؟ ثم أطلق عليها اسم المخلوق الأسطوري ثلاثي الرؤوس.

  إذا كنت لا تزال ترفع عقلك حول كيف يمكنك استدعاء فتاة الهامستر ، فتلقي نظرة فاحصة عليها. ربما ستذكرك بنوع من الظواهر المضحكة أو شخص غير عادي. كقاعدة عامة ، فإن الأسماء المستعارة المضحكة المناسبة للحيوان الأليف تتجذر بشكل أسرع.

  الرجال

  الأسماء المستعارة للذكور هي أكثر بكثير من الإناث ، لذلك يجب ألا تشعر بالحيرة من مسألة كيفية تسمية صبي الهامستر. ولكن هنا ، تنشأ بعض الصعوبات في بعض الأحيان. لذلك ، لقد اخترنا لك بعض الأسماء المستعارة للهامستر لصبي. ترتبط أطرف منهم إلى تشابه الهامستر لبعض الممثل ، رجل الاستعراض ، الخ

  1. ميسي - لصبي الهامستر المدمن على كرة المشي.
  2. شيفا. يتم إعطاء اللقب إلى الحيوانات الأليفة التجارية التي تفعل كل شيء بسرعة ودائما تفعل كل شيء في كل مكان. شيفا هي شخصية أسطورية مشهورة بعدة أيد. بالمناسبة ، مع نفس النجاح الذي حققه المنزل الذكي ، يمكنك الاتصال بقيصر.
  3. ريتشارد - على شرف الممثل المفضل لديك ، يمكنك تسمية dzhungarika سوري أو فاتح اللون.
  4. Afonya ، Shurik - مكافأة الحوما باسم بطل الفيلم المفضل لديك!
  5. الترامبولين هو اسم مستعار رائع للغاية بالنسبة إلى السوري السمين.
  6. ألف رطل. هل الهامستر لطيف وساذج؟ ثم انه بالتأكيد Funtik!
  7. كارلسون. إذا كان homa هو أكثر المعجبين بالحب في الحبيبة ، وفي الوقت نفسه يتمتع بشخصية لطيفة ، فاسمه على شرف شخصية الرسوم المتحركة المحبوبة.
  8. Dzhigurda - مثالي للحيوان patlatoy Angora أو حيوان ذي طابع جامح ولا يمكن التنبؤ به.

  من خلال ربط الخيال ، يمكنك التوصل إلى ألقاب مضحكة أخرى.

  ألقاب لزملاء الغرفة

  بعض المضيفين تحتوي على العديد من الحيوانات ، وأحيانا حتى في قفص واحد. الهرات تستقر في بعض الأحيان في أزواج ، صبي مع فتاة. في هذه الحالة ، فإن الأسماء المستعارة التالية مناسبة لزوجين الحب:

  • روميو وجولييت (اختصار لروما وجوليا) ،
  • ريت وسكارليت ،
  • جين وإدوارد
  • رمادي وأسول ، الخ

  إذا كان هناك صبيان يعيشان في قفص ، فهذا هو Chip and Dale ، إذا كان عمره 3 سنوات ، ثم Huyi و Louis و Dewey.

  تحذير

  تجدر الإشارة إلى الأسماء المستعارة التي من الأفضل عدم منحها حيوانك الأليف. أولاً ، طويل جدًا ؛ سيكون من الصعب على المنزل تذكرهم. ثانيا ، مهينة. لا حاجة لاستدعاء حيوان لطيف Zhirtrest ، Zhirobasom وغيرها من الهجوم "الاضطهاد". لا تريد أن يضحك ضيوفك بشراهة على الحيوان المعرض للخطر؟

  إن اختيار لقب للحيوانات الأليفة المحببة ليس مهمة سهلة كما يبدو للوهلة الأولى. اختر كنية للهمستر بالحب ، مسترشداً بنصيحتنا ، لأن الحيوان الرقيق يجب أن يعيش مع اسمه طوال حياته.

  وجود حيوان أليف هو قرار مسؤول. إذا وقع الاختيار على القوارض ، فعلى الأرجح أن المالك ليس شخصًا ذا عقلية معيَّنة ، ومستعدًا للابتكار ، ومكرًا للحيوان. ومن المعروف أن كل حيوان له طابعه الخاص. يجب أن يعكس اسمه في هذه الحالة. أو ربما ، على العكس ، تتحدث عن هوايات المربي؟ أو التأكيد على اللون الأصلي للحيوانات الأليفة؟ إذا اخترت ما يمكن استدعاء الفئران ، فهناك العديد من الخيارات! تحقق من الأسماء الأكثر إثارة للاهتمام للفئران الزخرفية.

  الأسماء الشهيرة

  الفئران هي واحدة من أذكى الحيوانات على هذا الكوكب. منذ العصور القديمة ، كانت الإنسانية تقاتلهم ، مؤلفة خطوط أدبية عنهم ، ترسمهم. لا أحد يبقى غير مبال. الفئران هي صورة رمزية قوية في العديد من الأعمال. يستخدم الكتاب والفنانين الحيوان ويحاولون نقل هذه المشاعر أو غيرها.

  وأصحاب القوارض المحلية لديهم الفرصة لاستخدام هذا الصندوق الثقافي الغني لأغراضهم الخاصة - على سبيل المثال ، التقاط الأسماء المستعارة الأصلية.

  • راتاتوي. هل هناك حقا شخص لم يمسها هذا الكرتون. كيف يمكنك أن لا تحب بطل الرواية ، مستوحاة من موهبته. يتبع الطفل حلمه ، ويتغلب على جميع العقبات ويكشف الصفات الروحية المذهلة - الاسم المستعار المثالي لصديق صغير حقيقي. الفئران في الكرتون هي ريمي ، اميل ، جانغو.
  • Cheburashka. كارتون لا يصدق من الطفولة السوفيتية. يتواصل شابوكلايك الجذاب باستمرار مع فأرته. ليس مثالا على الصداقة الحقيقية؟ الملقب الحيوان Lariska.
  • بينوكيو. فأر شوشارا. العدو والخوف من صبي خشبي. هل ستكون هناك روح قوية لمواجهة خوفهم مباشرة؟
  • سلاحف النينجا. الهدوء لا يصدق ، والقوة تعيش جنبا إلى جنب مع لمس الحب الأبوي في بطل واحد ، وتوحيد أربعة السلاحف الصغيرة. قام بتربيةهم وتعليمهم وتدريس كل شيء. الفئران اسمه سبلينتر.
  • هاري بوتر عشاق الصبي الذي نجا يعشق كل شيء مرتبط بعالم السحر. كان كوروست صديقًا جيدًا لرون. أو ربما لك ...
  • شارلوت الويب الكلاسيكية الأمريكية التي من المستحيل تجاوزها. لعب الجناح المكر والحكيم دورًا مهمًا في حياة الخنزير. اسمه كاربين.
  • كسارة البندق. خرافة الأبدية. الحب والكفاح. أقوى وأخطر الفئران التي تبقي القارئ الصغير في حالة تشويق. ويسمى القوارض الملوثة Myshilda.

  أسماء الهامستر الفتيات

  الكاتب OksaNochka
  02.21.2013 الساعة 11:01

  الفئة: أسماء وألقاب الهامستر
  العلامات: أسماء للفتيات الهامستر ، والألقاب للفتيات الهامستر

  نقاش: 89 تعليقات

  الآن لديك بين يديك مخلوق صغير أعزل ، مصيره وكل حياته ، يعتمد عليك فقط. لقد تعلمت بالفعل ما يكفي عن كيفية الحفاظ على الهامستر وكيفية العناية به ، وتعرف كيف تطعمه. يبقى أن نفعل شيئًا آخر مهمًا - اختيار اسم له. من الجميل بشكل خاص اختيار الأسماء المستعارة للفتيات الهامستر.

  نقترح عليك اختيار اسم الهامستر للفتيات بناءً على الخطاب الأولي.

  علاء ، آسيا ، أغنيا ، أنكا ، أغرا ، أدينا ، أدي ، أديلاين ، أديل ، آفا ، أديا ، آزا ، عزيزة ، آسيا ، أنفيسكا ، أكيليا ، آبا ، أندا.

  بوليا ، بوسيا ، بوكا ، باربي ، بامبيني ، بيمكا ، البريطانية ، البارونة ، بوتشا ، بلوم ، بلاو ، بيكي ، بوني ، بوم با ، باكازان ، بومكا ، بيرا ، بيركا ، بيرونيا ، بيتا ، بيلا ، بوركا ، بيكي ، بارسي ، الجمال ، القوس

  فالنتين ، فينك ، فيولا ، فييليا ، فيوليت ، فودكا ، فالكيري ، واين ، ووركا ، واسابي ، فوليا ، فوكا ، فاسيليسا ، فوردا ، فيتامينكا ، وافل ، ويندي ، فانيليا ، فاريوشكا ، فيكي ، فلاسكا ، فورك ، واريث ، فوركيا ينكي

  Gaga، Gulya، Guide، Guerra، Gaby، Gira، Gadya، Nut، Gaya، Gina، Gala، Ghana، Goebby، Sponge، Geisha، Gella، Gemi، Gerda، Gerna، Gerna، Gesha، Gigi، Gita، Hydra، Gizzy، Glafa، غلشا ، غلانيا ، غليديس ، غوري ، غولدي ، غوتا ، غريتا ، بير ، غوارا ، غوليا ، غونا ، غوشا ، بيا.

  جيسي ، دينا ، درة ، ديك ، Dotsya ، الصفحة الرئيسية ، ديكسي ، دارسي ، دونا ، قفص الاتهام ، دانا ، دالا ، سيدة ، شريحة ، المال ، فتاة ، ديما ، بالضباب

  شجرة التنوب ، حواء ، إيتا ، عيسى ، ييرا ، إسكي ، إيلانا ، العلا ، إلتا ، إيما ، إليكا ، بلاك بيري ، إيليلا ، إيمونا

  Zhulka ، الزوجة ، Zhanka ، Zhenya ، جيل ، Jouge ، الياسمين ، جنيف ، جوزي ، جيزيل ، جوزفين ، جوزفين ، جوزيف ، جيليز ، بريسيس ، زهونيا ، جولي.

  Zara ، Zaya ، Zuma ، Winter ، Zama ، Zetta ، Zera ، Zizi ، Zone ، Asterisk ، Zeldi ، Ziggy ، Zina ، Zola ، Cinderella ، Zosya ، Zuzu ، Zyuza.

  إيتيا ، ويلو ، عيسى ، إيرما ، إيكا ، إيما ، إيتا ، توفي ، إنديانا ، توفي ، إرادة ، إيزا ، إيليا

  كوتيا ، بيبي ، كوكسيا ، كوسيا ، كوما ، كولا ، كيرا ، كرست ، بيبي ، كيكا ، بلوتش ، كيكا ، كونيا ، كاما ، كريما ، كونيا ، إسقاط ، كاراميل ، كاري ، كيلي ، سيدار ، كيم ، برشام ، بوتون ، كوب ، Cutlet ، Kusaka ، Quickika ، Krista ، Klava.

  باو ، الذواقة ، المصباح ، Lika ، Fox ، Lira ، Lucy ، Luma ، Lila ، Lana ، Lady ، Lulu ، Lila ، Lara ، League ، Lola ، Noodles ، Lapusha ، Lucky ، Lexa ، Lot ، Lala ، Lama

  Marmalade، Motya، Mosia، Manya، Matta، Mitt، Mule، Martha، Mika، Mini، Monya، Mouse، Fly، Malia، Moda، Maya، Messi، Matilda، Miss، Mrs، Madame، Misty، Suits، Mercy، Sea، موراشا ، بالوعة ، ذبابة ، ماما ، ماليا ، موركا.

  نونا ، سيسي ، مينك ، نابا ، نارا ، نافا ، نيرفانا ، نيدا ، ناتا ، نيكول ، نيكولاس ، نايت ، زيرو ، نيوسيا ، نيوشا ، نيوتا ، نوتا ، نوتا ، نايا ، نيكا ، نوكا ، نياما

  أولادوشكا ، أوبي ، أودري ، أودانا ، أودي ، أودي ، أوزي ، أوليتا ، أوكا ، أوليف ، أوفا ، أولي ، أوميغا ، أوفيليا.

  Pita ، Pint ، Pina ، Ponochka ، رقيق (Pusha) ، باشا ، بونيا ، باليا ، سحب ، الحقول ، دونات ، المدفع.

  الأرز ، روندا ، رانيا ، ريكا ، ريشا ، رونا ، رادا ، رضا ، روزا ، البابونج ، حورية البحر ، رينا ، روما ، رودا ، القاعدة.

  سونيا ، صن ، هانيكومب ، سيما ، سالي ، سموكي ، سما ، ساندي ، سيسيل ، سيلفا ، سامبا ، سيمبا ، سيموني ، سكولي ، سكارليت ، سيكي ، سكيبى ، سكويك ، سليك ، سليكي ، سيد ، بذور ، سالمون ، سنوبول ، سنوبا ، الشمس ، التوابل ، ستاسيا ، ستايسي ، ستيلا ، سوبكا ، ستيوبا ، سوزي ، سوليكو ، حديقة.

  توتي ، تاما ، تينا ، تابا ، تل ، توبا ، توراة ، تيكا ، تامي ، توغو ، BBW ، تايابا ، توما ، توتسي ، تارا ، تاتوشا ، تيفي ، تايا ، توينكيز ، تويكي ، تريكسي ، ثيلما ، تيرا ، تريسي ، تايجر ، Tilda ، Tippi ، Tapa ، Tipsi ، Tori ، Torpedo ، Tosya ، Tokti ، Trisha ، Tutti ، Cloud ، Tusa.

  Unya ، Umka ، Uma ، Uda ، Ukka ، Urka ، Ulyana ، Ustya ، Usya.

  فلورا ، المصباح ، فانيا ، فوسيا ، فومكا ، فيوليت ، فيفا ، فيرا ، فريسكي ، فستق ، فيتا ، فيكلا ، فيكا ، فيتا ، فيشا ، فولي ، فيبي.

  هت ، هيما ، خومكا ، هيلاري ، هيرشي ، هورا ، خوسيا ، هيث ، هالي ، وتر.

  زيدا ، تساليا ، هيرون ، تساندا ، تساني ، زيدرا ، القيصر ، سكراتشي ، تساريفنا ، تساريتسا ، تسارونا ، تساتسا ، زهرة ، زهرة ، سيليستا ، تسيدي ، رقابة ، سلسلة.

  الخدين ، Chipsa ، Chiksi ، معجزة ، الطاعون ، تشيتا ، Chaga ، Chapa ، Cheburashka ، Chernushka ، الكرز ، Chichya ، Chipa ، Chika ، Chilli ، Chira ، Chunya ، Chupsa ، Chucka.

  شورا ، الشرع ، شودا ، شيلا ، شينشا ، شاو ، مينكس ، شانتال ، شيلي ، شيريانز ، شيزا ، شيلا ، شيلي ، شيرلي ، بومب ، شوشا ، شم ، شوكولا.

  Era، Etta، Emma، Esta، Estra، Ek، Electra، Elizabeth، Elma، Elf، El، Emil، Annie، Ashe، Esmeralda، Eklept.

  يوكا ويوما يوتا ويوليا ويوسا ويوشا ويوستا ويونا ويودا.

  يانا ، ياشا ، السم ، ياسا ، ياما ، يارا ، يالا

  اختيار اسم للفتيات الهامستر هو نشاط مثير للاهتمام. نأمل أن تجد هذه المقالة مفيدة وتساعدك في العثور على الاسم الصحيح.

  اقرأ أيضا:

  الشخصيات الرئيسية للحيوانات غالبا ما تظهر في أعمال مختلفة. يمكن أن تكون مغامرات ممتعة للأطفال ، ...

  المعايير الرئيسية لاختيار لقب واحد من بين النقاط المهمة عند اختيار اللقب هو جنس القطة. حددها ...

  كيفية اختيار لقب للقط: توصيات أساسية لاختيار اسم محبوبتك بنجاح ، يجدر الاستماع إلى التوصيات ...

  كيفية تسمية الببغاء 12 أبريل 2016 الفئة: المقالات ، الرعاية جاء كل شخص باسم الببغاء ...

  Pin
  Send
  Share
  Send